Настани

Претстојни настани

Интерцерт во соработка со акредитираното тело за IRCA обуки Intertek од Англија ви ја претставува обуката која е дизајнирана да ви помогне да ги разберете принципите на управување со безбедноста на информациите, како да се имплементираат во вашата организација и да станете одговорен и заслужен за безбедност на информациите.
Усвојувањето на системот за управување со здравјето и безбедноста при работа (OH&S MS) има за цел да и овозможи на организацијата да ги подобри своите перформанси за OH&S во подобрувањето на здравјето и безбедноста при работа и да управува со своите ризици за OH&S. Интерната проверка е суштински елемент за ефективен систем за управување со здравјето и безбедноста при работа, а со посетувањето на овој курс ќе имате корист со учење и развивање на вештините кои ќе помогнат во подобрувањето на перформансите на вашата организација за системот за управување OH&S.
Курсот Интерен проверувач за ISO 14001: 2015 е развиен врз основа на последното издание на овој Меѓународен стандард. Оваа обука е дизајнирана да ви ги даде релевантните вештини и знаења за проценка и известување за усогласеноста и ефективното спроведување на системот за управување со животната средина.
Contact Details