Интерцерт документи

Политика на Интерцерт

Политиката на ИНТЕРЦЕРТ е да се задоволат барањата на клиентите преку реализација на услугите за сертификација на системите за управување, со високо ниво на: ПРОФЕСИОНАЛНОСТ

Постапување по жалби и приговори

ПРЕДМЕТ И НАМЕНА Со овој документ се пропишува постапката за справување со жалби и приговори, а кои достасуваат од страна на вработените, на организациите (клиентите),

Правилник за сертификација и надзор на системите за управување во организации со повеќе подружници

ВОВЕД Овој  Правилник се применува заедно со ПР 9-1 Правилникот за сертификација и надзор на системите за управување. КРАТЕНКИ И ДЕФИНИЦИИ Организација со повеќе подружници

Политика за непристрасност

Сертификациското тело Интерцерт го почитува принципот на непристрасност во извршувањето на своите активности во процесот на сертификација и нема да дозволи комерцијален, финансиски или каков