ИНТЕРЦЕРТ СЕРТИФИКАЦИЈА

ISO 9001 е меѓународен стандард кој служи како доказ за посветеноста на одредена организација или компанија за подобрување на квалитетот, обезбедување поефикасно работење и подобрување на задоволството на клиентите. Овој стандард се смета за најкористен стандард ширум светот, а неговата главна цел е да им помогне на бизнисите да воспостават нови пазари, истовремено гарантирајќи го задоволството и лојалноста на клиентите.
ISO 14001 е познат како глобален стандард што организациите го користат за да ги претстават своите еколошки ингеренции. Еколошкиот кредибилитет игра клучна улога за бизнисите кои сакаат да се позиционираат повисоко на национално и меѓународно ниво. ISO 14001 ги обезбедува сите практични алатки кои му се потребни на одреден бизнис со цел да управува со своите еколошки одговорности и обврски.
ISO 45001
ISO 45001 е дизајниран да ги подобри перформансите на здравје и безбедност при работа на компанијата за спречување повреди и болести. Кога вашата организација имплементира систем за управување со здравје и безбедност при работа, тоа ќе им овозможи на сите вклучени внатрешно или надворешно да и веруваат на организацијата и да се чувствуваат горди што се вклучени во средина која презема одговорност за здравјето и безбедноста на нивните вработени. ISO 45001 е дизајниран да дејствува како двигател и потсетник дека сечија работа е да поддржува и заштити безбедно и здраво работно место. Ова вклучува преземање активности за да се осигура дека работата ќе продолжи да биде безбедна и здрава.
ISO/IEC 20000-1 е меѓународен стандард кој е конкретно фокусиран на управување со ИТ услуги. Неговата главна улога е да обезбеди квалитет на ИТ услугите што одредена организација или компанија ги дава. Овој стандард ги поставува барањата кои се неопходни за системот за управување со ИТ услуги (ITSMS) и обезбедува дека практиките на организацијата се спроведуваат во согласност со сите прописи што се бараат со ISO/IEC 20000-1.
ISO 22301 е меѓународен стандард кој обезбедува практики кои им помагаат на организациите да ги заштитат своите бизниси од ризици и потенцијални закани што се случуваат поради неочекувани катастрофи и нарушувања на деловните функции. ISO 22301 игра суштинска улога во воспоставувањето на системот за управување со континуитет на бизнисот со цел да се заштити одредена организација во случај на природни катастрофи, кражби, појава на болести, терористички напади и слични појави.
ISO/IEC 27001 е меѓународен стандард кој се користи за управување и заштита на податоците на вашата организација. Овој стандард покажува дека сте инвестирале во луѓе, технологија и процеси со цел да ги заштитите информациите што ги поседува вашата организација.
ISO 20121 е меѓународно признат водечки стандард за одржливи настани и системи за управување со нив. Овој стандард може да помогне во организацијата на настаните и може да ги направи поодржливи без оглед на големината или видот на настанот. ISO 20121 е наменет да го намали отпадот и влијанието врз ресурсите на животната средина, кои генерално се засегнати за време на различни активности поврзани со настани.
ISO 22000 е систем за управување со безбедноста на храната кој е фокусиран на резултатот, обезбедувајќи барања за секоја организација во прехранбената индустрија со цел да помогне да се подобрат севкупните перформанси во безбедноста на храната. Овие стандарди се наменети да обезбедат безбедност во глобалниот синџир на снабдување со храна. Стандардите ги вклучуваат севкупните упатства за управување со безбедноста на храната и исто така се фокусираат на следливоста во синџирот на добиточна храна и храна.
ISO 26000 е меѓународен стандард кој помага во воспоставувањето на системот за управување со општествена одговорност во една компанија. Односно, овој стандард им помага на организациите ефективно да ги проценат и да ги адресираат нормите за општествена одговорност кои се сметаат за важни и значајни за мисијата на тие организации.
ISO 16949 е меѓународен стандард кој ја воспоставува рамката неопходна за систем за управување со квалитет наменет за автомобилскиот сектор. Главната намена на овој стандард е да и овозможи на организацијата или компанијата да обезбеди постојано подобрување, намалување на отпадот во синџирот на снабдување и спречување на дефекти.
EN ISO 13485 е меѓународен стандард кој се однесува на барањата на Системот за управување со квалитет (СУК) за медицински помагала. Поточно, овој стандард се занимава со дизајнирање, производство и инсталирање на медицински помагала ширум светот.
ISO 17100 е меѓународен стандард кој ја обезбедува рамката и барањата што треба да ги исполни давателот на преведувачки услуги (TSP). ISO 17100 ги специфицира неопходните чекори кои гарантираат дека преведувачката услуга ги исполнува барањата и очекувањата на одреден клиент. Добивањето ISO 17100 сертификат може да ги зајакне деловните перформанси на вашата организација и да помогне во испораката на квалитетни преведувачки услуги.
ISO 37001 е меѓународно признат стандард кој се занимава со имплементација на систем за управување против поткуп во една компанија или организација. Таа ја воспоставува рамката што им помага на организациите да управуваат со нивните бизниси и да ги проценат внатрешните антикорупциски процеси и слабости. Иако овој стандард може да се имплементира во секој тип на бизнис, тој е особено корисен за организациите каде што поткупот е познат фактор на ризик.
ISO 50001 е меѓународен стандард кој помага при воспоставување на Системот за управување со енергија во организација или компанија. Погоден е за секој бизнис кој бара начини за подобрување на управувањето со енергијата преку инкорпорирање на најдобрите практики во согласност со соодветните регулативи.
Contact Details