Политика на Интерцерт

Политиката на ИНТЕРЦЕРТ е да се задоволат барањата на клиентите преку реализација на услугите за сертификација на системите за управување, со високо ниво на:

  • ПРОФЕСИОНАЛНОСТ во пристапот и комуникацијата
  • КВАЛИТЕТ во спроведувањето на проверките
  • КОМПЕТЕНТНОСТна тимот на проверувачи
  • ДОВЕРЛИВОСТ на информациите
  • НЕПРИСТРАСНОСТ во процесот на сертификција

* * * * * *

Таквата Политика во ИНТЕРЦЕРТ ќе ја остваруваме преку постигнување на следните цели:

  • Одржување и подобрување на системот за управување преку исполнување на критериумите содржани во стандардите ISO/IEC 17021:2015иМКС EN ISO 19011:2018;
  • Потврдување на кредибилитетот преку стекнувањето на акредитацијата;
  • Спроведување на сертификациските услуги на непристрасен и независен начин;
  • Постојано подобрување на компетенциите на персоналот;
  • Обезбедување на доверливост и заштита на податоците на клиентите во текот на самата постапка и по неа.

Со основните поставки на Политиката е запознат целиот персонал на ИНТЕРЦЕРТ.

Facebook
Twitter
LinkedIn