ISO 50001 – Системи за управување со енергија

ISO 50001 е меѓународен стандард кој помага при воспоставување на Системот за управување со енергија во организација или компанија. Погоден е за секој бизнис кој бара начини за подобрување на управувањето со енергијата преку инкорпорирање на најдобрите практики во согласност со соодветните регулативи. ISO 50001 обезбедува рамка за имплементација на Системот за управување со енергија (EnMS) со цел да се подобри енергетската ефикасност на една организација, истовремено намалувајќи ги влијанијата врз животната средина од нејзиното работење.

Главните предности на ISO 50001 сертификатот

Добивањето сертификат ISO 50001 значи добивање на сертификација преку меѓународно акредитирано тело за сертификација. Овој стандард е дизајниран да им помогне на организациите да ги задржат и контролираат нивните влијанија врз животната средина и да ја подобрат ефикасноста на енергијата што се користи во компанијата или организацијата. Стандардот ISO 50001 ги става бизнисите во исклучително поволни позиции бидејќи им овозможува на организациите да ги користат најдобрите практики вклучени во системот за управување со енергија.

Овој стандард е погоден за секој тип на компанија или организација без разлика на нејзината големина или вид. Откако вашата организација ќе добие сертификат за ISO 50001, таа добива пристап до следните предности:

 • Мерење, управување и намалување на употребата на енергија,
 • Намалување на оперативните трошоци на организацијата,
 • Намалување на емисиите на јаглерод со цел усогласување со меѓународните еколошки регулативи и законодавство,
 • Докажување на еколошкиот кредибилитет за аплицирање на тендери,
 • Стекнување доверба и лојалност на клиентите,
 • Промовирање на најдобрите енергетски практики,
 • Подобрување на угледот на организацијата или компанијата.

Што е ISO 50001?

ISO 50001 е меѓународно признат стандард кој обезбедува рамка за инкорпорирање на системот за управување со енергија (EnMS). Ги специфицира барањата кои се неопходни за една организација да ја подобри енергетската ефикасност и да ги намали оперативните трошоци. Исто така, управува со влијанијата врз животната средина кои се предизвикани од работењето на одредена организација. Стандардот е особено важен за клиентите заинтересирани за нето нула и емисии на јаглерод по COP26.

Со добивањето сертификат, организациите добиваат способност и кредибилитет да ја покажат својата сериозна посветеност во подобрувањето на енергетската ефикасност и намалувањето на емисиите на стакленички гасови:

 • Поддршка на организациските напори за намалување на потрошувачката на енергија,
 • Воспоставување рамка за воспоставување на системот за управување со енергија,
 • Помагање на компаниите и организациите да постигнат нето нула преку намалени емисии на јаглерод,
 • Создавање одржлива организациска култура,
 • Следење на процесот и напредокот на вработените во врска со енергетските перформанси.

Придобивки од добивањето ISO 50001 сертификат

ISO 50001 им овозможува на вработените, клиентите и засегнатите страни активно да учествуваат во подобрувањето на енергетската ефикасност и во контролата на влијанијата врз животната средина. Овој стандард овозможува лесно управување и намалување на потрошувачката на енергија. Со инкорпорирање на најдобрите практики, одредена организација се стекнува со способност да ја следи и процени потрошувачката на енергија. Дополнително, стандардот може да помогне во подобрување на угледот на организацијата, истовремено намалувајќи ги трошоците и ризиците од скокови на цената на енергијата и прекин на снабдувањето.

По добивањето на ISO 50001 сертификатот, организацијата на компанијата добива пристап до следните придобивки:

 • Намалување на емисиите на стакленички гасови и јаглерод,
 • Зголемување на енергетската ефикасност до 10% во првите 12 месеци,
 • Инкорпорирање на практики и мерки во согласност со дадените прописи,
 • Стекнување доверба и лојалност на клиентите преку подобрен имиџ и углед на организацијата,
 • Зголемување на енергетската свест кај вработените и засегнатите страни,
 • Подобрување на практиките за работа и одржување,
 • Стекнување конкурентна предност на пазарот,
 • Промовирање на најдобрите енергетски практики.

Како да се добие сертификат ISO 50001?

За да се добие сертификат ISO 50001, една компанија или организација мора да имплементира Систем за управување со енергија (EnMS). Постигнувањето на оваа сертификација се спроведува преку сеопфатна проценка која се прави во повеќе фази.

ИСО Аудиторите треба да утврдат дека вашата организација успешно го имплементирала системот за управување со енергија и дека воедно ги исполнува сите ISO барања. Откако вашата организација ќе добие сертификација, можете да го користите сертификатот ISO 50001 во маркетинг и промотивни материјали..

Започнете го вашето патување до сертификатот ISO 50001

За да го започнете вашето патување до сертификатот ISO 50001, можете да не контактирате за бесплатна понуда. Ќе доставиме понуда што е специјално направена за да ги задоволи вашите барања и поддржуваме различни ISO стандарди.

Најчесто поставувани прашања?

Кои индустрии го имплементираат ISO 50001?

Сертификатот ISO 50001 е погоден за секаков вид на компанија и организација која треба успешно да го имплементира системот за управување со енергија. Со добивањето на сертификација, организациите сакаат да им покажат на своите клиенти дека се одговорни и дека работат следејќи ги сите дадени практики. Овој сертификат значи дека ISO 50001 е подобен да гарантира дека одредена компанија може да спроведе практики за енергетска ефикасност и да ги следи најдобрите мерки кои се однесуваат на контролирање и справување со влијанијата врз животната средина и емисиите на стакленички гасови.

Колку долго трае ISO 50001 сертификатот?

Сертификатот ISO 50001 трае три години и редовно се проверува и се ревидира секоја година за да се осигура дека вашата организација е усогласена со сите прописи. Откако ќе поминат трите години, ќе треба да направите повторна сертификација.

Како да го имплементирам ISO 50001?

ISO 50001 е рамка која ги вклучува деталите и барањата на системот за управување со енергија. EnSM може да се имплементира со користење на независен ISO експерт или ISO консултант кој ќе ве поддржува во текот на целиот процес.

Имплементацијата на системот EnSM вклучува утврдување на организациските цели, воспоставување барања за енергетска ефикасност и управување со влијанијата врз животната средина кои ќе се следат преку работењето на вашата организација.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Details