ISO 26000 – Управување со системи за општествена одговорност

ISO 26000 е меѓународен стандард кој помага во воспоставувањето на системот за управување со општествена одговорност во една компанија. Овој стандард им помага на организациите ефективно да ги проценат и да ги решат нормите за општествена одговорност кои се сметаат за важни и значајни за мисијата на тие организации. Покрај тоа, тој придонесува за подобрување на односите со клиентите, засегнатите страни и заедниците. Исто така, се занимава со влијанието врз животната средина што е предизвикано од работењето на одредена компанија или организација.

Главни придобивки од ISO 26000 Сертификатот

Причината зошто се препорачува да се добие сертификат ISO 26000 се должи на фактот што овој стандард може да ја стави вашата организација или компанија во доста поволна позиција. Стандардот ISO 26000 е дизајниран да им помогне на организациите да се справат со општествените одговорности на ефективен и организиран начин. Дополнително, придонесува за непречено и во согласност со сите прописи поврзани со општествената одговорност.

Стандардот ISO 26000 е погоден за секоја организација или компанија која треба да го имплементира системот за управување со општествена одговорност во својата работа. Откако ќе добиете сертификација, добивате пристап до следните предности:

 • Препознаена општествена одговорност при инволвирање на засегнатите страни и клиентите,
 • Интегрирање на општествено одговорно однесување со користење на различни методи,
 • Инкорпорирање на главните принципи во врска со општествената одговорност, како што се етичкото однесување, транспарентноста, отчетноста, почитувањето на националните и меѓународните закони и прописи и почитувањето на човековите права,
 • Истакнувајќи ги достигнувањата и резултатите,
 • Промовирање на заедничка терминологија и однесување во областа на општествената одговорност,
 • Проширување на свеста за општествената одговорност во компанијата или организацијата,
 • Добивање практични насоки поврзани со операции кои бараат систем за управување со општествена одговорност,
 • Зголемување на кредибилитетот на извештаите и тврдењата за општествената одговорност.

Што е ISO 26000?

ISO 26000 е меѓународен стандард кој е дизајниран да обезбеди помош и насоки за тоа како да се однесуваме на општествено одговорен начин во една организација и со клиентите и засегнатите страни. Таа е развиена со цел да им овозможи на компаниите да вградат елементи и активности кои ќе придонесат за здрава заедница. Со други зборови, тоа е стандард кој им помага на вработените да останат општествено одговорни додека ја шири свеста за важноста на поимот општествена одговорност.

Откако ќе се сертифицираат, организациите и компаниите добиваат кредибилитет дека работат додека ги инкорпорираат општествено одговорните норми. Дополнително, тие добиваат можност да покажат дека се сериозно посветени на подобрување на екосистемот преку имплементирање на системот за управување со општествена одговорност кој содржи неколку елементи:

 • Преведување на општествено одговорните принципи во ефективни акции,
 • Инкорпорирање на најдобрите практики поврзани со општествената одговорност на глобално ниво,
 • Подобрување на перформансите на компанијата односно организацијата притоа придонесувајќи кон одржлив развој,
 • Покажување грижа за животната средина и нејзината одржливост,
 • Испорачување производи и услуги истовремено обезбедувајќи дека секоја активност е во согласност со општествените норми и прописи,
 • Подобрување на угледот на компанијата и зајакнување на нејзиниот бренд,
 • Привлекување нови клиенти и вработени.

Придобивки од добивањето ISO 26000 сертификат

Сертификацијата ISO 26000 може да се користи како многу моќна алатка во работењето на одредена организација бидејќи доаѓа со бројни придобивки. Тоа не само што им помага на компаниите и организациите да останат општествено одговорни во нивната работа, туку исто така отвора можности за нив да растат и да се подобрат. Сертификатот ISO 26000 ви дава пристап до најдобрите практики кои придонесуваат за здрав екосистем и со нивно вклучување во секојдневните операции, вашата компанија или организација ќе може да ги исполни сите барања кои се поврзани со општествената одговорност.

По добивањето на ISO 26000 сертификатот, компанијата или организацијата добиваат пристап до следните придобивки:

 • Зголемување на профитот,
 • Подобрување на внатрешните процеси и операции кои придонесуваат за животната средина,
 • Инкорпорирање на најдобрите практики за да им се помогне на вработените да работат на општествено одговорен начин,
 • Укажувајќи на неопходноста од општествена одговорност во бизнисот и подигање на свеста за истото,
 • Мотивирање на вработените да инкорпорираат општествено одговорно однесување преку дефинирање на неговото влијание врз екосистемот,
 • Зголемување на довербата и задоволството во организациите меѓу нивните клиенти и другите засегнати страни,
 • Привлекување на нови клиенти,
 • Постигнување на доследност со постоечките документи, меѓународни договори и конвенции.

Како да се добие сертификат ISO 26000?

За да се добие сертификат ISO 26000, една компанија или организација мора да имплементира систем за управување со општествена одговорност (SRMS). Постигнувањето на оваа сертификација се спроведува преку сеопфатна проценка која се прави во повеќе фази.

Аудиторите на ISO треба да утврдат дека вашата организација успешно го имплементирала системот за управување со општествена одговорност, притоа почитувајќи ги сите барања на ISO. Откако вашата организација ќе добие сертификација, можете да го користите сертификатот ISO 26000 во маркетинг и промотивни материјали.

Започнете го вашето патување до сертификатот ISO 26000

За да го започнете вашето патување до сертификатот ISO 26000, можете да не контактирате за бесплатна понуда. Ќе доставиме понуда што е специјално направена за да ги задоволи вашите барања и поддржуваме различни ISO стандарди.

Најчесто поставувани прашања?

Кои индустрии го имплементираат ISO 26000?

Сертификатот ISO 26000 е погоден за секаков вид на компанија и организација која треба успешно да го имплементира Системот за управување со општествена одговорност. Со добивањето на сертификација, организациите сакаат да им покажат на своите клиенти дека се општествено одговорни и дека работат следејќи ги сите дадени практики. Овој сертификат значи дека ISO 26000 е подобен да гарантира дека одредена компанија може да имплементира практики поврзани со општествената одговорност и да ги следи најдобрите мерки кои се однесуваат на контрола и подобрување на екосистемот додека ги исполнува сите општествени барања на глобално ниво.

Колку долго трае ISO 26000 сертификатот?

Сертификатот ISO 26000 трае три години и редовно се проверува и се ревидира секоја година за да се осигура дека вашата организација е усогласена со сите прописи. Откако ќе поминат трите години, ќе треба да направите повторна сертификација.

Како да го имплементирам ISO 26000?

ISO 26000 е рамка која ги вклучува деталите и барањата на системот за управување со општествена одговорност. SRMS може да се имплементира со користење на независен ISO експерт или ISO консултант кој ќе ве поддржува во текот на целиот процес.

Имплементацијата на SRM системот вклучува одредување на организациските цели, воспоставување општествено одговорни барања и управување со социјалните и еколошките влијанија кои ќе се следат преку работењето на вашата организација.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Details