Интерен Проверувач за ISO 50001 Системи за управување со енергија

Опис на курсот

Вовед во енергетскиот менаџмент и ISO 19011, управување со пред-проверка, барања за ISO 50001, преглед на документација, планирање на ревизија, техники на ревизија, евалуација на оценувачките опсервации и подигање на извештаи за неусогласеност. Ефективната проверка на системот за управување со енергија (EnMS) им овозможува на организациите да проценат дали нивните операции се усогласени со планираните фази и целите за управување со енергијата. Без разлика дали сте искусен енергетски професионалец или почетник, оценката на вашата експертиза во EnMS е од клучно значење.

Имплементацијата на системот за управување со енергија, според ISO 50001, има за цел да ги поттикне организациите да ги подобрат своите енергетски перформанси, да ја подобрат енергетската ефикасност и ефикасно да управуваат со ризиците поврзани со енергијата. Интерната проверка е клучна компонента на успешен систем за управување со енергија, а со учество на овој курс, ќе се стекнете со вештини потребни за да придонесете за подобрување на енергетските перформанси на вашата организација.

Овој курс е дизајниран да ги развива основните вештини потребни за оценување и известување за усогласеноста и имплементацијата на процесите базирани на ISO 50001. Ќе научите како да иницирате проверка, да подготвувате и спроведувате активности за проверката, да составувате и дистрибуирате извештаи од проверката и да ги завршите активностите за следење.

Како ќе имам корист?

Овој курс ќе ве поттикне да:

 • Да планирате, спроведете, известувате и следете ги ревизорските активности на ISO 50001.
 • Да ги идентификувате и применувате придобивките и барањата од ревизијата ISO 50001.
 • Да стекнете вештини за да ја процените способноста на организацијата да управува со систем за управување со енергија.
 • Да ги примените концепите на ISO 19011, новата терминологија и упатствата.
 • Да ги разберете ризиците и можностите поврзани со проверката.
 • Да подготвите фактички извештаи од проверките и предложите корективни мерки,
 • Да ги спроведете на сите фази од внатрешната ревизија усвојувајќи пристап заснован на ризик.

Што ќе научам?

Ќе научите за:

 • Насоки за проверка на системот за управување според ISO 19011.
 • Примена на упатства за проверка на ISO 50001.
 • Иницирање, подготовка и спроведување на активности за проверка.
 • Подготовка и дистрибуција на извештајот од интерната проверка.
 • Завршување на проверката и следењето.

Кој треба да присуствува?

Овој курс е погоден за сите вклучени во ревизија, одржување или надзор на системот за управување со енергија ISO 50001.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Details