Сè што треба да знаете за ISO 37001 – Системи за Управување против поткуп

Објавено на:

октомври 18, 2023

ISO 37001 е меѓународен стандард кој ги специфицира барањата и дава насоки за воспоставување, спроведување, одржување, преглед и подобрување на систем за управување против поткуп.

Овој стандард е развиен од Меѓународната организација за стандардизација (ISO) за да им помогне на организациите да спречат, детектираат и реагираат на мито и корупција.

Сè што треба да знаете за ISO 37001:

 1. Позадина: ISO 37001 е објавен во октомври 2016 година. Тој е создаден како одговор на зголемената загриженост околу митото и корупцијата, како во јавниот, така и во приватниот сектор. Стандардот воспоставува сеопфатна рамка за да им помогне на организациите да имплементираат ефективни практики против поткупот.
 2. Опсег: ISO 37001 обезбедува сеопфатна рамка за справување со ризикот од поткуп, фокусирајќи се на превенција, откривање и одговор. Тоа е применливо за организации од сите големини и индустрии, вклучително и јавниот и приватниот сектор.
 3. Клучни принципи: Стандардот се заснова на неколку основни принципи:
  • Лидерство и посветеност: Посветеноста на највисокото раководство на напорите против поткупот е од клучно значење.
  • Проценка на ризик: Идентификување и евалуација на ризиците од поткуп во организацијата.
  • Превенција и контрола: Спроведување на политики, процедури и контроли против поткуп.
  • Комуникација: Подигнување на свеста и обезбедување на обуки за мерки против поткуп.
  • Следење и мерење: Редовно оценување на ефективноста на системот.
  • Истрага на инциденти и корективни дејствија: Справување со инциденти со поткуп и преземање соодветни корективни мерки.
 4. Структура: ISO 37001 има стандардна структура со заеднички елементи кои се наоѓаат во другите стандарди за системот за управување со ISO. Ова го олеснува интегрирањето со другите ISO стандарди како ISO 9001 (Управување со квалитет) или ISO 14001 (Управување со животната средина).
 5. Сертификација: ISO 37001 не претставува услов за организациите кој мора да биде применет, туку алатка што тие можат да ја користат за ефикасна борба против митото и корупцијата.
 6. Придобивки: Спроведувањето на ISO 37001 нуди повеќе придобивки, вклучувајќи:
  • Намален ризик од поткуп и корупција.
  • Зголемена репутација и доверба.
  • Подобрена усогласеност со законските и регулаторните барања.
  • Зголемена оперативна ефикасност.
  • Привлекување деловни партнери кои го ценат етичкото однесување.
 7. Предизвици: Иако ISO 37001 обезбедува вредна рамка за управување против поткуп, тој сепак не е гаранција против поткуп. Предизвиците може да вклучуваат трошоци за имплементација, тековно одржување и потреба од силна организациска култура на етика и усогласеност.
 8. Глобална применливост: ISO 37001 е дизајниран да биде прилагодлив на различни правни, регулаторни и културни контексти ширум светот. Тој не е замена за локалните закони против поткуп, но може да им помогне на организациите да ги исполнат своите обврски.
 9. Континуирано подобрување: ISO 37001 ја нагласува потребата за тековно следење и подобрување. Организациите се охрабруваат редовно да го прегледуваат својот систем за управување против поткуп и да ги прават потребните прилагодувања.

Накратко, ISO 37001 е меѓународен стандард кој обезбедува структуриран пристап за спречување и справување со мито и корупција во организациите.

Истакнува принципи и насоки за воспоставување ефективен систем за управување против поткуп и може да биде вредна алатка за организациите посветени на етички и усогласени деловни практики.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Details