Violeta Ristova

Виолета Ристова

Виолета Ристова е ревизор за системи за управување со квалитет, животна средина и здравје и безбедност при работа.

Магистрирала технички науки од областа на менаџмент и контрола на квалитетот на Универзитетот Св. “Кирил и Методиј“ на Машинскиот факултет во Скопје, со магистарска теза: „Специфичности на изведувањето на надворешна ревизија на интегриран систем за менаџмент“. Нејзиното претходно образование е исто така од областа на машинството на Машинскиот факултет во Скопје на Катедрата за мехатроника.

Contact Details