Политиката за приватност на ИНТЕРЦЕРТ ДООЕЛ СКОПЈЕ (во понатамошниот текст ИНТЕРЦЕРТ) обезбедува информации за тоа како ги собираме, одржуваме и управуваме потребните лични податоци при посетата на нашата официјална веб-страница и/или кога ги користиме нашите услуги за ISO сертификација.

Можете да ја посетите нашата веб-страница без да ги откриете вашите лични податоци, меѓутоа, доколку сакате да користите одредени услуги за ISO сертификат преку нашата веб-локација, треба да ги обработиме вашите лични податоци. Доколку обработката на вашите лични податоци не се врши заради исполнување на законските обврски, во тој случај потребна ни е вашата согласност.

За заштита од неовластен пристап и користење на личните податоци на своите корисници и субјекти за кои складираме/обработуваме податоци, INTERCERT ги презема сите неопходни технички и организациски мерки поврзани со заштитата на личните податоци.

Контролор на збирки лични податоци:

ИНТЕРЦЕРТ ДООЕЛ СКОПЈЕ лоциран на: ул. Јордан Мијалков 44-2 / ​​10 Скопје

Зошто се собираат лични податоци?

Личните податоци се собираат за конкретни, јасни и законски утврдени цели и се обработуваат на начин што е во согласност со Законот за заштита на личните податоци.

Податоци што треба да се обработат:

При посета на веб-локацијата на INTERCERT, нашиот веб-сервер ги регистрира следните дневници:

Во некои случаи, информациите се чуваат и во форма на „Колачиња“ на вашиот компјутер. „Колачиња“ се мали датотеки што се внесуваат во компјутерот на посетителот од веб-серверот. Сите информации зачувани во рамките на „Колачињата“ може да се користат само за потребите на веб-услугата на начин што нема да ја загрози вашата приватност.

Основа за обработка на лични податоци:

Споделување информации со трети страни

INTERCERT не ги открива вашите лични податоци на трети лица без ваша претходна согласност, освен во случаи наведени со закон.

Кој има пристап до вашите податоци?

Во INTERCERT, пристап до вашите податоци може да добијат само оние на кои им се потребни тие информации за да ги исполнат нашите договорни и законски обврски и само до степенот неопходен за исполнување на целта на обработката.

Време на складирање на собраните податоци

Податоците што ги собираме се чуваат во согласност со законот и периодот потребен за постигнување на целта на обработката со рокови за складирање на личните податоци потребни за исполнување на целта на обработката.

Кои права ги имате како субјект на лични податоци?

Вашите права во врска со обработката на личните податоци се:

За дополнителни информации и/или за остварување на вашите права за заштита на личните податоци, можете да го контактирате нашиот службеник за заштита на лични податоци Валентина Темелкоски на [email protected] .

Право на поднесување барање до Агенцијата за заштита на личните податоци

Доколку сметате дека начинот на кој INTERCERT ги обработува вашите лични податоци ги прекршува одредбите од Законот за заштита на личните податоци, имате право да поднесете барање до Агенцијата за заштита на личните податоци како надзорен орган, согласно Законот за лични податоци Заштита.

Безбедност во обработката на личните податоци

INTERCERT ги следи процедурите и политиките за заштита на личните податоци кои ги опишуваат техничките и организациските мерки за корисници овластени од контролорот.

Преглед на политика

Контролорот/обработувачот ја менува Политиката и внатрешните акти донесени врз основа на нив, доколку се направат промени во информацискиот систем и инфраструктурата. Најмалку еднаш годишно се врши евалуација и ажурирање.

Заштита од злоупотреба

INTERCERT ги презема сите неопходни технички и организациски мерки за заштита на личните податоци од неовластен пристап и нивна злоупотреба, користејќи редовни контроли и најнови технолошки механизми и достигнувања во оваа област. Вашите лични податоци може да ги обработува трето лице – Обработувач само под условите предвидени со закон и само доколку Обработувачот се согласи да ги примени истите технички и организациски безбедносни мерки.

Менаџер,
Васко Темелкоски

Contact Details