Како ISO 26262 се разликува од другите автомобилски стандарди?

Објавено на:

ноември 23, 2023

ISO 26262 наложува процес на развој на функционална безбедност (од спецификација до издавање на производство) што производителите и добавувачите на оригинална автомобилска опрема мора да го следат и документираат за нивните уреди  да се квалификувани и работат во комерцијални (патнички) возила.

Овој стандард истакнува систем за класификација на ризик (Automotive Safety Integrity Levels, или ASIL) и има за цел да ги намали можните опасности предизвикани од неисправното однесување на електричните и електронските (E/E) системи.

Како ISO 26262 се разликува од другите автомобилски стандарди?

ISO 26262 служи како глобален стандард за функционална безбедност на електричните системи во патничките возила, нагласувајќи ги упатствата за минимизирање на несреќите и обезбедување на перформансите на компонентите.

AEC-Q100, од друга страна, се концентрира на тестирање на поединечни електронски делови во автомобилите за безбедност и сигурност, користејќи стрес тестови за интегриран круг.За разлика од ISO 26262, AEC-Q100 има потесен фокус на тестирање на ниво на компоненти.

Здружението на автомобилски инженери (SAE) во големи размери придонесува за транспортната технологија, создавајќи упатства за различни индустрии. SAE опфаќа сајбер-безбедност, нивоа на автономија и стандарди за тестирање, нудејќи поразновиден опсег во споредба со ISO 26262, кој конкретно се однесува на безбедноста на електронскиот систем.

MISRA (Motor Industry Software Reliability Association) обезбедува упатства за безбедно Ц- програмирање (C programming)  во автомобилски вградени системи, нагласувајќи ги безбедните практики за кодирање. За разлика од ISO 26262, кој се однесува на целокупната безбедност на системот, MISRA се концентрира посебно на стандардите за кодирање за зголемена доверливост.

Како ISO 26262 функционира?

ISO 26262 обезбедува процес за управување и намалување на ризиците поврзани со електричните и/или електронските системи и се заснова на концептот на безбедносен животен циклус, кој ги вклучува следните фази:

  • Планирање. Во оваа фаза се дефинираат безбедносните барања за системот и се изработува безбедносен план.
  • Анализа. Во оваа фаза, системот се анализира за да се идентификуваат опасностите и потенцијалните начини на дефект.
  • Дизајн и имплементација. Во оваа фаза, системот е дизајниран и имплементиран за да ги исполни безбедносните барања дефинирани во фазата на планирање и да ги елиминира или ублажи опасностите идентификувани во фазата на анализа.
  • Верификација. Во оваа фаза, системот се тестира за да се осигура дека ги исполнува безбедносните барања и дека сите опасности се елиминирани или ублажени.
  • Валидација. Во оваа фаза, системот се тестира во неговата наменета околина за да се осигура дека се однесува како што се очекува.
  • Производство, работа и деактивирање. Во оваа фаза, барањата за безбедност се одржуваат и системот е деактивиран.

ISO 26262, исто така, ја специфицира документацијата што мора да се изработи и алатките што може да се користат во секоја фаза од безбедносниот животен циклус.

Кои се придобивките од ISO 26262?

Усвојувањето на ISO 26262 помага да се осигурa дека безбедноста на компонентите на автомобилот се земени во предвид уште од почетокот на процесот на развој. Исто така,  обезбедува сеопфатна рамка за управување со безбедноста во текот на целиот животен циклус на автомобилската компонента, од првичната проценка на ризикот до конечното деактивирање. Следејќи го ISO 26262, производителите на автомобили можат да се погрижат нивните добавувачи да ги исполнуваат безбедносните стандарди, спречувајќи појава на скапи проблеми за време на производниот процес.

Стандардот го зема предвид трендот на зголемена интеграција на хардверот и софтверот во автомобилските електронски системи. Обезбедува детални упатства за истовремен развој и тестирање на хардверот и софтверот, признавајќи дека тие мора да се тестираат заедно за да се постигне оптимална безбедност. Овој процес дава сигурност дека сите аспекти на системот се разгледуваат и тестираат заедно, промовирајќи посеопфатен и потемелен пристап кон функционалната безбедност.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Details