5 клучни прашања за оценување улогата на врвниот менаџмент во Системите за Управување со Квалитет

Објавено на:

октомври 17, 2023

Оценувањето на улогата на врвниот менаџмент во системите за управување со квалитет (QMS) е од клучно значење за успехот и ефективноста на иницијативите за квалитет на секоја организација.

Пет суштински прашања кои ќе ви помогнат да ја процените нивната вклученост:

1. Како врвниот менаџмент покажува посветеност на квалитетот?

Топ менаџментот демонстрира посветеност на квалитетот преку поставување на јасна визија и мисија за квалитет, во рамките на една организација.

Тие распределуваат ресурси и буџет за подобрување на квалитетот, активно ја промовираат важноста на квалитетот и гарантираат дека целите за квалитет се интегрирани во стратешките цели на организацијата.

2. Која е визијата за компанијата?

Разбирањето на визијата на компанијата е круцијално за усогласување на сите организациски активности.

Дали истата е документирана? Ако одговорот е да, како тогаш таа визија се пренесува на сите нивоа на компанијата, вклучувајќи ги и вработените во првата линија? Транспарентна, добро соопштена визија многу зборува за посветеноста на менаџментот за иднината на компанијата.

3. Како врвниот менаџмент придонесува за управување со ризик и континуирано подобрување на QMS?

Врвниот менаџмент активно учествува во проценките на ризикот, со цел да се идентификуваат потенцијалните проблеми со квалитетот и превзема чекори за нивно ублажување.

Тие се вклучени во редовни прегледи на QMS за да се обезбеди неговата ефикасност и ефикасност.

Тие, исто така, водечки пример во промовирањето на културата на постојано подобрување преку поддршка и охрабрување на вработените да најдат и имплементираат подобри начини за вршење на работите.

4. Која е одговорноста на врвниот менаџмент за перформансите на QMS?

Врвниот менаџмент е одговорен за перформансите на QMS со редовно прегледување на клучните индикатори за перформанси (KPI) поврзани со квалитетот и преземање корективни активности кога е потребно.

5. Како врвниот менаџмент се поврзува со надворешните чинители и клиенти, со цел подобрување на Системите за Управување со Квалитет – QMS?

Врвниот менаџмент активно се поврзува со надворешни засегнати страни и клиенти преку барање повратни информации, решавање на проблемите и користење на овие информации за подобрување на QMS.

Тие даваат сигурност дека QMS е усогласен со индустриските стандарди и прописи и може да учествуваат на форуми и соработки во индустријата за да останат ажурирани и информирани.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Details