ISO 22301 – Системи за Управување со Деловен Континуитет

ISO 22301 е меѓународен стандард кој обезбедува практики кои им помагаат на организациите да ги заштитат своите бизниси од ризици и потенцијални закани што се случуваат поради неочекувани катастрофи и прекини на деловните функции. ISO 22301 игра суштинска улога во воспоставувањето на Системот за управување со континуитет на бизнисот со цел да се заштити одредена организација во случај на природни катастрофи, кражби, појава на болести, терористички напади и слични појави.

Главните предности на ISO 22301 сертификатот

Добивањето ISO 22301 сертификат за вашата организација значи добивање на најдобри практики од меѓународно акредитирано тело за сертификација. Откако ќе добиете сертификација, добивате пристап до исклучителни предности кои ве ставаат на повисоко ниво во светот на бизнисот. Со други зборови, сертификацијата служи како доказ дека вашата организација е подготвена да управува со секоја ситуација и секое нарушување на најсоодветен начин.

Сертификатот ISO 22301 е погоден за сите организации и компании кои имаат потреба од систем за управување со континуитет на бизнисот. Откако ќе добиете сертификација, вашата организација или компанија ги добива следните предности:

 • Минимизирање на пречки и ризици кои се јавуваат во системите за управување на вашата организација,
 • Поставување јасни насоки што треба да се спроведат во случај на прекини или катастрофи,
 • Примена на добро развиени стратегии и процедури во случај на итни случаи,
 • Покажување континуитет на компетентноста за управување на засегнатите страни и клиенти,
 • Избегнување губење на приход во случај на појава на голем проблем,
 • Уживајте во намалени премии за осигурување,
 • Заштита на средствата и угледот на компанијата или организацијата.

Што е ISO 22301?

ISO 22301 е стандард кој обезбедува гаранција дека работењето на вашата организација ќе продолжи и покрај можните прекини и појави. Прекините што може да се појават во одредена организација може да резултираат со загуба на приходи, неисполнување на обврските во договорите, губење на клиенти и нарушена репутација. ISO 22301 воспоставува рамка за имплементација на Систем за управување со континуитет на бизнисот (BCMS) со цел да се намалат и контролираат ризиците кои можат да влијаат на деловното работење во вашата организација.

Стандардот ISO 22301 се користи за воспоставување и спроведување на одредени практики кои ќе треба да се применат во случај на катастрофи. Со имплементирање на систем за управување со деловниот континуитет, вие се уверувате дека вашата организација и персонал ќе можат да управуваат со какви било неочекувани појави без штети од значителни размери.

Кога организацијата ќе го добие ISO 22301, таа добива пристап до најдобрите практики што може да се применат во однос на континуитетот на деловното работење во случај на прекини:

 • Идентификување, следење и контролирање на ризиците поврзани со прекини и прекини,
 • Обезбедување флексибилност на организацијата во случај на прекини,
 • Максимизирање на квалитетот и ефикасноста во случај на појава на големи проблеми,
 • Развивање планови за континуитет и закрепнување за да се обезбеди продолжување на деловното работење,
 • Создавање свест за ризиците кои можат да настанат поради надворешни фактори,
 • Заштита на угледот на организацијата,
 • Заштита на приходите и избегнување на можни загуби.

Придобивки од добивањето ISO 22301 сертификат

Со оглед на фактот дека повеќето организации работат на глобално ниво во денешно време, од клучно значење е да се обезбеди заштита и континуитет на работењето дури и во случај на можни нарушувања и катастрофи. Добивањето ISO 22301 значи обезбедување поддршка за вашите организации со цел да се намалат ризиците што доаѓаат од надворешни извори. Сертификатот ISO 22301 гарантира дека вашата организација има план за рестартирање во секој даден момент и дека е во состојба да продолжи со работа и покрај прекините.

Добивате пристап до следните поволности откако ќе добиете сертифициран ISO 22301:

 • Одржување ажуриран систем за управување со деловниот континуитет,
 • Почитување на сите прописи и законски регулативи,
 • Намалување на трошоците кои произлегуваат од застојот и прекинот на работењето во одредено време,
 • Стекнување доверба и лојалност кај клиентите,
 • Зголемување на свеста за ризикот кај вработените,
 • Пријавување на тендери кои бараат Систем за управување со деловен континуитет како задолжително барање,
 • Заштита на угледот на организацијата.

Како да се добие сертификат ISO 22301?

За да се добие сертификат ISO 22301, една компанија или организација мора да имплементира систем за управување со континуитет на бизнисот (BCMS). Постигнувањето на оваа сертификација се спроведува преку сеопфатна проценка која се прави во повеќе фази.

ISO Аудиторите треба да утврдат дека вашата организација успешно го имплементирала системот за управување со деловниот континуитет и истовремено ги исполнува сите ISO барања. Откако вашата организација ќе добие сертификација, можете да го користите сертификатот ISO 22301 во маркетинг и промотивни материјали.

Започнете го вашето патување до сертификатот ISO 22301

За да го започнете вашето патување до сертификатот ISO 22301, можете да не контактирате за бесплатна понуда. Ќе доставиме понуда што е специјално направена за да ги задоволи вашите барања и поддржуваме различни ISO стандарди.

Најчесто поставувани прашања

Кои индустрии го имплементираат ISO 22301?

Во денешно време, голем број компании и организации добиваат сертификат за ISO 22301. Со добивањето на сертификација, организациите сакаат да им покажат на своите клиенти дека се одговорни и дека работат следејќи ги сите дадени практики. Овој сертификат значи дека ISO 22301 е подобен да гарантира дека одредена компанија може да испорача континуитет на работење во случај на прекини и катастрофи.

Колку долго трае ISO 22301 сертификатот?

Сертификатот ISO 22301 трае три години и редовно се проверува и се ревидира секоја година за да се осигура дека вашата организација е усогласена со сите прописи. Откако ќе поминат трите години, ќе треба да направите повторна сертификација.

Како да го имплементирам ISO 22301?

ISO 22301 е рамка која ги вклучува деталите и барањата на системот за управување со деловниот континуитет. BCMS може да се имплементира со користење на независен ISO експерт или ISO консултант кој ќе ве поддржува во текот на целиот процес.

Имплементацијата на системот BCMS вклучува одредување на организациските цели, контролирање и управување со ризици кои ќе се следат преку активностите на вашата организација.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Details