Интерен проверувач за системи за управување со животната средина ISO 14001

Опис на курсот

Оваа обука е дизајнирана да ви ги даде релевантните вештини и знаења за проценка и известување за усогласеноста и ефективното спроведување на системот за управување со животната средина. Оптимизирајте ги вашите вештини за проверка во согласност со меѓународно признатиот ISO 14001 и зајакнете ги вашите способности за интерна проверка со најновите достигнувања на новиот стандард од 19011 година.

Целта на оваа обука е да ве опреми со знаењата и вештините потребни за извршување на интерна проверка на системите за управување со животната средина и да придонесе за постојано подобрување на системот за управување.

Овој курс ги развива потребните вештини за оценување и известување за усогласеноста и имплементацијата на процесите базирани на ISO 14001. Ќе научите како да иницирате проверка, да подготвувате и спроведувате активности за проверка, да ги усогласувате и дистрибуирате извештаите од проверката и да ги завршите активностите за следење.

Како ќе имам корист?

По завршувањето на курсот ќе можете да:

 • Ги опишете одговорностите на интерниот проверувач и опишете ја улогата на интерната проверка во одржувањето и подобрувањето на системите за управување,
 • Да ја објасните целта и структурата на ISO 14001 и објаснете ги принципите, процесот и избраните техники што се користат за доделување и управување со аспектите и влијанијата врз животната средина, вклучувајќи го и значењето на овие за проверувачите на EMS,
 • Да ги планирајте и и да се подготвите за интерна проверка, собирње докази преку набљудување, интервју и земање примероци од документи и записи,
 • Да ги разберете видовите на ризици и можности поврзани со проверката,
 • Напишете фактички извештаи од проеверки кои помагаат да се подобри ефективноста на системот за управување,
 • Да предлагате начини на кои може да се потврди ефективноста на корективните мерки,
 • Да стекнете вештини за да ја процените способноста на организацијата да управува со нејзиниот EMS,
 • Да ги примените концептите на ISO 19011, новата терминологија и упатства.

Што ќе научам?

Ќе научите за:

 • Насоки за проверка на системот за управување според ISO 19011
 • Примена на упатства за ревизија на ISO 14001
 • Иницирање, подготовка и спроведување на активности за проверки.
 • Подготовка и дистрибуција на извештајот од интерната проверка
 • Завршување на проверката и следењето

Кој треба да присуствува?

Секој вклучен во проверка, одржување или надзор на ISO 14001 EMS.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Details