Интерен проверувач за ISO 45001 Системи за управување со здравјето и безбедноста при работа

ISO 45001

Опис на курсот

Вовед во здравје и безбедност при работа и ISO 19011, управување со пред-проверка, барања за ISO 45001, преглед на документација, планирање на проверката, техники на проверка, евалуација на оценувачките опсервации и изработка на извештаи за неусогласеност. Ефективната проверка на OH&SMS обезбедува проверка дали активностите се вршат според фазата планирање или не. Слично на тоа, ако сте квалитетен професионалец, експерт или почетник, исто така треба да ја проверите вашата експертиза во OH&SMS.

Усвојувањето на системот за управување со здравјето и безбедноста при работа (OH&S MS) има за цел да и овозможи на организацијата да ги подобри своите перформанси за OH&S во подобрувањето на здравјето и безбедноста при работа и да управува со своите ризици за OH&S. Интерната проверка е суштински елемент за ефективен систем за управување со здравјето и безбедноста при работа, а со посетувањето на овој курс ќе имате корист со учење и развивање на вештините кои ќе помогнат во подобрувањето на перформансите на вашата организација за системот за управување OH&S.

Овој курс ги развива потребните вештини за оценување и известување за усогласеноста и имплементацијата на процесите базирани на ISO 45001. Ќе научите како да иницирате проверка, да подготвувате и спроведувате активности за проверката, да составувате и дистрибуирате извештаи од проверката и да ги завршите активностите за следење.

Како ќе имам корист?

Овој курс ќе ви помогне:

 • Да планирате, спроведете, известувате и да ги следите ревизорските активности на ISO 45001,
 • Да ги идентификувате и применувате придобивките и барањата од проверката на ISO 45001,
 • Да добиете вештини за да ја процените способноста на организацијата да управува со системот за управување OH&S.
 • Да примените ISO 19011 концепти, нова терминологија и упатства,
 • Да ги разберете видовите на ризици и можности поврзани со проверката,
 • Да напишете фактички извештаи од проверките и предложите корективни мерки,
 • Да ги спроведувате сите фази од интерната проверка усвојувајќи пристап заснован на ризик.

Што ќе научам?

Ќе научите за:

 • Насоки за проверка на системот за управување според ISO 19011
 • Примена на упатства за проверка на ISO 45001
 • Иницирање, подготовка и спроведување на активности за проверки.
 • Подготовка и дистрибуција на извештајот од интерната проверка
 • Завршување на проверката и следењето

Кој треба да присуствува?

Секој вклучен во проверка, одржување или надзор на ISO 45001 OH&SMS.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Details