KËRKESË PËR OFERTË

Ju lutemi te plotesoni kerkesen per oferte me informacionet relevante,ne ne kohen me
te shkurter do te ju pergjigjemi me nje oferte konkrete lidhur me cmimet dhe kushtet per sherbimet e dhena.

Ju faleminderit,KËRKESË PËR OFERTË