POLITIKA PËR KUALITET

Политиката на ИНТЕРЦЕРТ е да се задоволат барањата на клиентите преку реализација на услугите за сертификација на системи за управуање, со високо ниво на:

  • ПРОФЕСИОНАЛНОСТ во пристапот и комуникацијата
  • КВАЛИТЕТ во спроведувањето на проверките
  • КОМПЕТЕНТНОСТ на тимот на проверувачи
  • ДОВЕРЛИВОСТ на информациите
  • НЕПРИСТРАСНОСТ во процесот на сертификација