IRCA АКРЕДИТИРАНА ОБУКА ЗА ВОДЕЧКИ ПРОВЕРУВАЧИ ПО НОВИОТ СТАНДАРД ISO 9001:2015

Објавено на: 20.10.2017

ИНТЕРЦЕРТ во соработка со RINA ACADEMY, организира петдневна обука за водечки проверувачи за новата верзија на стандардот ISO 9001:2015.

IRCA АКРЕДИТИРАНА ОБУКА ЗА

ВОДЕЧКИ ПРОВЕРУВАЧИ ПО НОВИОТ СТАНДАРД ISO 9001:2015

Скопје, 13-17 ноември, 2017 година

ЦЕЛ НА ОБУКАТА:

 • Да се објасни новиот пристап и барањата на стандардот ISO 9001:2015 од аспект на водечки проверувач

 • Основни принципи на управувањето со квалитет

 • Стекнување со потребни компетенции за изведување на проверки согласно ISO 9001:2015

 • Како да се искористи теоретското познавање на стандардот во пракса?

 • Кој може да биде водечки проверувач?

 • Што се треба да знае и применува еден водечки проверувач?

 • Како правилно да се разберат и распознаат барања на стандардот?

 • и уште многу други прашања

ЦЕЛНА ГРУПА:

 • Сите кои сакаат да станат водечки или интерни проверувачи согласно ISO 9001:2015

 • Менаџери и координатори за квалитет

 • Консултанти, тренери и проверувачи на системи за управување со квалитет

 • Претставници од организациите кои работат согласно ISO 9001:2008 и/или ISO 9001:2015

 • Сите кои сакаат да ги надградат своите квалификации и знаења од областа на системите за управување со квалитет и сакаат да се стекнат со доказ (сертификат) за својата компетентност

СОДРЖИНА НА ОБУКАТА:

Интерактивна обука, вежби на реални примери, дискусии и симулација на екстерна проверка. На крајот на обуката ќе се спроведе тестирање. Учесниците коишто успешно ќе ја завршат обуката ќе се стекнат со IRCA сертификат. Бројот на места е ограничен и истите брзо се пополнуваат. Резервации до 10 ноември 2017. За сите дополнителни информации слободно контактирајте нѐ на броевите во продолжение.

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБУКАТА:

Секој учесник на обуката ќе добие комплет материјали, копија од стандардот ISO 9001:2015, агенда за обуката, презентација од обуката, практичните вежби од самата обука, материјал за пишување.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ОБУКАТА:

Обуката ќе се изведува во пет дена со времетраење од вкупно 40 часа.

НАЧИН НА РЕГИСТРАЦИЈА:

За да ја посетите оваа обука неопходно е да ja пополните Пријавата за учество на обуката и да го уплатите износот од 37.000 + ДДВ најдоцна до 10 ноември 2017 г.

НАПОМЕНА:

- За пријавени 2 или повеќе кандидати од иста организација следува 10% попуст
- Бројот на места е ограничен. Заради големиот интерес, истите брзо се пополнуваат и затоа Ве замолуваме молиме да резервирате веднаш што е можно поскоро.


Уплата на:
ИНТЕРЦЕРТ ДООЕЛ Скопје
Шпаркасе банка, т-ска: 250-0050000572-68

Информации на: Дебарца 6 (Центар)
1000 Скопје, Македонија
Тел. 02 615 88 99
Моб. 078 269 483
email:
kontakt@inter-cert.net

ПРОГРАМА ЗА ОБУКАТА:

ОБУКА ЗА ВОДЕЧКИ ПРОВЕРУВАЧИ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ СОГЛАСНО ISO 9001:2015

ПРОГРАМА ЗА ОБУКАTA

1.ДЕН

Времетраење

Опис на активности

08:30-13:00

Лекција 0. Запознавање со обуката и учесниците

Лекција 1. Запознавање со Системот за управување со квалитет (СУК)

Лекција 2. Процес на сертификација

Пауза за кафе

Лекција 3. Процес на проверка - прв дел

13:00-14:00

Пауза за ручек

14:00-17:30

Преглед на вежба

Лекција 4. Законодавство и стандарди

Лекција 5А. Управување преку процеси

Лекција 5Б. Размислување базирано на ризици

Пауза за кафе

Потврда на клучните точки

Лекција 6. Докази од проверката на СУК2.ДЕН

Времетраење

Опис на активности

08:30-09:00

Повторување на клучните теми и цели на обуката од претходниот ден (Лекција 1- 6 дел 1)

09:00-13:00

Лекција 6. Повторување - Докази од проверката на СУК

13:00-14:00

Пауза за ручек

14:00-17:30

Лекција 6. Повторување - Докази од проверката на СУК

Потврда на клучните точки

Предиспитна вежба - прва

Преглед на првата предиспитна вежба

Пауза за кафе

Лекција 7. Планирање и подготовка на проверка

Индивидуална работа 01- Анализа на документи

Преглед на индивидуалната работа 013.ДЕН

Времетраење

Опис на активности

08:30-09:30

Повторување на клучните теми и цели на обуката од претходниот ден (Лекција 6 - 7 дел 1)

09:30-13:00

Тимска работа 01 - Подготовка на план за проверка

Преглед на Тимската работа 01

Предиспитна вежба-втора

Пауза за кафе

Преглед на втората предиспитна вежба

Лекција 8. Процес на проверка- втор дел

Тимска работа 02 - Подготовка на листа со прашања

13:00-14:00

Пауза за ручек

14:00-17:30

Преглед на тимска работа 02

Тимска работа 03 - Воведен состанок

Преглед на Тимска работа 03

Пауза за кафе

Предиспитна вежба-трета

Преглед на третата предиспитна вежба

Проверка на лице место (индивидуални и тимски задачи)

Потврда на клучните точки

4.ДЕН

Времетраење

Опис на активности

08:30-13:00

Лекција 9. Структура и формализација на неусогласености

Повторување - Проверка на лице место (индивидуални и тимски задачи)

Пауза за кафе

Повторување- Проверка на лице место (индивидуални и тимски задачи)

13:00-14:00

Пауза за ручек

14:00-17:30

Потврда на клучните точки

Повторување- Проверка на лице место (индивидуални и тимски задачи)

Пауза за кафе

Предиспитна вежба-четврта

Преглед на четвртата предиспитна вежба

Лекција 10. Извештај од проверка и следење на истиот

Тимска работа 04 - Завршен состанок


5.ДЕН

Времетраење

Опис на активности

08:30-11:00

Повторување на клучните теми и цели на обуката од претходниот ден (Лекција 9 - 10 дел1)

Преглед на тимска работа 04

Лекција 10. Повторување - Извештај од проверка и следење на истиот

Пауза за кафе

Вовед во испитот

11:00-13:00

Завршен испит

13:00-14:00

Пауза за ручек

14:00-16:30

Тимска работа 05 - Управување со корективни мерки

Преглед на тимска работа 05

Лекција 11. Чекори на сертификација за проверувачите на СУК

Лекција 12. Стандардизација, акредитација и сертификација

Анкета за обуката
Активностите за време на обуката се спроведуваат согласно FDA методата – идентификација на тема, работа и интеракција меѓу учесници и усогласување на идеи.

Времето предвидено за завршување на обуката е приближно и може да се менува во зависност од завршувањето на активностите за примена.

>