POLITIKA PËR PAANSHMRËRI

Сертификациското тело Интерцерт го почитува принципот на непристрасност во извршувањето на своите активности во процесот на сертификација и нема да дозволи комерцијален, финансиски или било каков притисок кој би можел да ја компромитира непристрасноста.