PROFILI I ORGANIZATES

INTERCERT është trup certifikues i akredituar nga ana e institutit për akreditim të Republikes së Maqedinisë (IARM) dhe në partneritet me qendrën polake për certifikim QPC-CERT, e cila është trup çertifikues i akredituar nga ana e Institutit Polak për akreditim (IPA).

 

Instituti për akreditim i Republikës së Maqedonisë IARM dhe qendrës Polake për akreditim PCA janë nënshkrues të FNA (Forumi ndërkombëtar për akreditim, organizatë ndërkombëtare e cila i lidh trupat për akreditim nëpër të gjithë botën dhe në UE (Organizatë Europjane për akreditim, e cila i lidh trupat për akreditim në Evropë dhe ka të nënshkruar marrëveshje për njohje, cka do të thotë se certifikatat e shpërndara nga ana e IARM-se dhe QPA-se janë të akredituara dhe të pranuara ndërkombëtarisht në mbarë botën.


INTERCERT ju ofron kualitet. Vërtetimet, mbikqyrja dhe (ri)certifikimi, vecanërisht vlerësimi i sistemeve të menaxhimit nga ana e INTERCERT kryhen nga ekip me komponente cilësore dhe nga auditorë të certifikuar me arsim te lartë. Auditorët kryesorë te cilët e udhëheqin ekipin njëkohësisht janë edhe anëtarë të komitetit teknik prnanë Institutit per standardizim të Republikës së Maqedonisë (ISRM).


Zgjedhni KUALITET, vecanërisht kur e certifikoni kualitetin e kompanisë suaj!